top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תאלדד כהן

INCOTERMS - תנאי מכר 2020

זה ידוע שתחום השילוח מוסדר באמצעות "שפה" בינלאומית הנקראת תנאי מכר או באנגלית INCOTERMS

התנאי מכר כוללים מספר מושגים בין המוכר לקונה או בין היצרן ליבואן בכל הנוגע לחלוקת האחריות והתפקידים בתפעול המשלוח, למושגים אלה תפקיד עיקרי ומשפיעים על התהליך, על רווחיות והמהירות של הובלת המטען.


חשיבות הכרות עם המושגים

כחלק מהמשא ומתן לגבי אופן שילוח הסחורה על היבואן והיצרן להסכים על תנאי מכר למשלוח.

לתנאי המכר חשיבות ומשמעות רבה, הם מהווים הסכמה בין הצדדים לגבי:

· מי אחראי על הטיפול והתשלום על תהליך מכס (במדינת הייצוא והייבוא)

· מי נדרש להפעיל ביטוח ובאיזה נק' האחריות עוברת מהספק ליבואן

· מי דואג להובלה יבשתית (במדינת הייצוא והייבוא)

· אחריות להובלת המטען בהובלה העיקרית (אוויר \ ים)

· מי מהצדדים דואג לתשלום מיסים (במדינת הייצוא והייבוא)


פרוט תנאי מכר:

EXW – Ex Works

עסקה שנחתמה בתנאי המכר EXW משמעותה היא כי על המוכר להעמיד את הטובין לרשות הקונה כאשר היא ארוזה באריזה המתאימה ליצוא ומסומנת בסימונים הנדרשים.

משלב זה עוברת האחריות המלאה הכוללת את זיקת הביטוח, האחריות לביצוע המטלות השונות ונטל התשלומים מכתפי המוכר לכתפי הקונה. כל העלויות, המטלות וזיקת הביטוח מרגע זה ואילך יחולו על הלקוח (היבואן), כולל עלויות העמסת המטען בחצר היצואן לתוך הרכב שבא לקבלו.

FCA – FREE CARRIER

בעסקה שנחתמה בתנאי המכר FCA תתבצע מסירת המטען למוביל /המשלח הבינלאומי שנבחר על ידי היבואן בנקודה מוסכמת כלשהי במדינת היצוא. עם מסירת הסחורה למוביל הבינלאומי וקבלת אישור חתום על המסירה עוברת האחריות המלאה - הן נטל התשלומים והן זיקת הביטוח - מהיצואן אל היבואן. באחריות היצואן: הליכי המכס במדינת היצוא, ועמידה בדרישות חוקיות היצוא.

FOB – FREE ON BOARD

עסקת סחר בינלאומי הנחתמת בתנאי המכר FOB משמעותה כי מסירת הסחורה, הנקודה בה עוברים נטל התשלומים וזיקת הביטוח מהמוכר לקונה היא עם הנחת המטען על סיפון האנייה בנמל מדינת היצוא. זו הנקודה בה עוברת האחריות לתשלומים וזיקת הביטוח מהיצואן ליבואן. תנאי זה מעוצב לשימוש בהובלה ימית בלבד אך יחד עם זאת ההמלצה היא לא להשתמש במונח זה בהובלת מטענים  במכולות.

CFR –COST & FREIGHT  /

CIF – COST INSURANCE & FREIGHT

שני התנאים הנ"ל הינם תנאים שההמלצה להשתמש בהם הינה לעסקאות בהובלה ימית בלבד. בשני תנאי מכר אלו קיימת אבחנה בין הנקודה בה עוברת האחריות לתשלומים השונים שבעסקה לבין הנקודה בה עוברת זיקת הביטוח מהמוכר לקונה. זיקת הביטוח בתנאי המכר CFR כמו גם ב-CIF כמו גם בתנאי המכר FOB שהוזכר קודם לכן תעבור מכתפי היצואן לכתפי היבואן עם מסירת  המטען על סיפון האנייה בנמל היצוא.

באשר לאחריות לתשלומים השונים שבעסקה:

בתנאי המכר CFR מחויב המוכר לכרות את חוזה ההובלה עם המוביל הימי לצורת הובלה  לנמל ארץ היעד.

בתנאי המכר CIF מחויב המוכר לכרות את חוזה ההובלה ולרכוש את פוליסת הביטוח הימי בעבור הקונה.

CPT –CARRIAGE PAID TO…

CIP – CARRIAGE & INSURANCE PAID TO…

שני מונחי המכר המצוינים לעיל הינם מונחי מכר המותאמים לעסקאות סחר בינלאומי המבוצעות בכל שיטות ההובלה. זיקת הביטוח בשני מונחים אלה כמו גם בתנאי המכר FCA תעבור מכתפי היצואן לכתפי היבואן עם מסירת הטובין למוביל הבינלאומי של המוכר בנקודה כלשהי במדינת היצוא וקבלת אישור חתום על המסירה.

באשר לנטל התשלומים: בתנאי המכר CPT מחויב הספק לספק את הטובין ולשלם את עלות ההובלה הראשית עד לנקודה מוסכמת במדינת היבוא - נקודה שהיא לפני תחנת מכס.

מאידך, בתנאי המכר CIP מחויב הספק לספק את הטובין,  לשלם את עלות ההובלה הראשית, ואת עלות הביטוח הימי עד לנקודה מוסכמת לפני תחנת מכס במדינת היבוא.

בכל מונחי המכר מקבוצות E,  F, C תעבור זיקת הביטוח מהמוכר לקונה בנקודה כלשהי במדינת היצוא.

DAT –DELIVERED AT TERMINAL

עסקה שנחתמה בתנאי המכרDAT  משמעותה כי על המוכר לבצע את המסירה במסוף נקוב ומוסכם במדינת היעד, לאחר פריקה אך ללא חובת התרת המכס ביבוא. חובה זו חלה על הקונה. זו גם תהיה נקודת מעבר זיקת הביטוח מהמוכר לקונה.

DAP –DELIVERED AT PLACE

בעסקת DAP על המוכר למסור את המטען בנקודה נקובה מוסכמת כלשהי במדינת היבוא לא כולל פריקה וללא חובה לבצע את התרת המכס. מסירת המטען ובהעברת זיקת הביטוח תתבצע על כלי התחבורה שהביא את המטען. פריקת המטען והתרת המכס ביבוא הינם באחריות הקונה.

DDP –DELIVERD DUTY PAID

בתנאי המכר DDP מחויבותו של היצואן לספק את המטען ולמוסרה ליבואן באתר מוסכם במדינת היעד זאת לאחר תשלום כל העלויות הנדרשות כולל מסי היבוא. חובת פריקת המטען תחול על הקונה.

אנו נוהגים לאפיין את מונחי המכר על פי שיטות ההובלה עבורם הם מותאמים:

מונחי ה-Mono Model מעוצבים לשימוש בשיטת הובלה אחת - הובלה ימית בלבד, והם כוללים את המונחים CIF, CFR, FOB, FAS.

מונחי ה-Multi Model מעוצבים לשימוש בכל שיטות ההובלה הינם EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP.

הכותב: אלדד כהן, יועץ פיננסי ומומחה לשילוח בינלאומי, מנחה ומוביל יבואנים לשיפור הרווח, לתכנון ולתמחר מוצרים תוך שימוש בכלים פיננסים. מנכ"ל ובעלים של מסטר קרגו - שילוח בינלאומי ועמילות מכס.


Commentaires


bottom of page